Autorski blog o procesie pisania pracy dyplomowej przez studenta

Pisanie prac

Cytaty

Cytaty w tekście pracy należy przedstawiać w cudzysłowie. Mogą pochodzić z różnych źródeł bibliografii. czytaj dalej

Pisanie prac

Struktura i styl pracy

Każdy rozdział (poza pierwszym) powinien zawierać część wprowadzającą, łączącą dany rozdział z poprzednim i nawiązującą do jego głównych tez oraz przedstawiającą cel i organizację danego rozdziału. czytaj dalej

Pisanie prac

Tabele i rysunki

W tekście pracy należy odwoływać się do tabel, rysunków i rycin w sposób następujący: “Jak pokazuje rysunek 3.11.......” czytaj dalej

Pisanie prac

Wymagania regulaminowe

Praca magisterska: - jest typem pracy promocyjnej, dającej absolwentowi tytuł zawodowy magistra zarządzania, - jest pracą samodzielną, kierowaną przez promotora, - podlega recenzji, - podlega obronie w trakcie egzaminu magisterskiego. Ponadto zaleca się, aby temat pracy był powiązany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia. czytaj dalej